Erazmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju
 

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)


Broj ugovora: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Trajanje projekta: 15. oktobar 2016. -  14. oktobar 2019.
 

PROJEKTNI KONZORCIJUM


Koordinator

Univerzitet u Nišu

Partnerske institucije iz zemalja Zapadnog Balkana
 
Univerzitet odbrane
Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici
Univerzitet u Sarajevu
Kriminalističko-policijska akademija
Policijska akademija u Banja Luci
Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa sjedištem u Leposaviću

Partnerske institucije iz zemalja Evropske unije

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija)
Middlesex University Higher Education Corporation (Velika Britanija)
University of Messina (Italija)
Óbuda University (Mađarska)
Technical University of Crete, Chania (Grčka)


Pridruženi partner

Republički hidrometerološki zavod Srbije

O PROJEKTU


Prirodne nepogode postale su izvor permanentnog ugrožavanja društvene zajednice i životne sredine u cjelini. Štete koje uzrokuju prevazilaze sve prihvatljive mjere. Svjedoci smo da je izloženost uticaju prirodnih nepogada (suše, poplave, klizišta, zemljotresi) velikim dijelom povećana zbog slabog stepena poznavanja uzroka nastanka, mehanizama dijelovanja i načina zaštite.
Upravljanje prirodnim katastrofama postalo je najveći globalni izazov i nezaobilazni zahtjev za održivi razvoj i postavljeno je kao cilj i u Europe 2020 (3. cilj klimatske promjene) i u 2030 agendi održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (“13. cilj Preduzimanje hitnih mera u borbi protiv klimatskih promjena i njihovog uticaja“).
Zemlje Zapadnog Balkana treba prje svega da razvijaju novo ili unapređuju postojeće obrazovanje u ovoj oblasti, da podižu tehnički kapacitet i ostvare stvaranje efikasnijih sistema za bolji odgovor kada dođe do prirodnih katastrofa.

NatRisk projekat je u skladu sa regionalnim prioritetima za zajedničke i strukturalne projekte (Erazmus+ KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju) za region 1 (Zapadni Balkan) i odnosi se na "Sredstva za učenje i nastavu, metodologije i pedagoške pristupe uključujući ishode učenja i prakse zasnovane na IKT (između ostalog, fleksibilni putevi učenja, virtuelne i realne mobilnosti, praktični plasmani itd.) "i oblast " Zaštita životne sredine".

Cilj projekta je razvoj i implementacija naprednih i modernih master programa u skladu sa Bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju koji omogućavaju edukaciju stručnjaka u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa (URPK). Novi master profili koji uključuju sveobuhvatne aspekte URPKa biće rezultat analiziranih nedostataka postojećeg sistema za URPKa u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana. Različiti aspekti URPKa zahtjevaju interdisciplinarni pristup i saradnju između stručnjaka iz različitih naučnih oblasti. Postojeći studijski programi bave se samo specijalizovanim temama i ne postoji ovakva vrsta interdisciplinarnih studijskih programa u zemljama Zapadnog Balkana.

Master studenti sa stečenim naprednim znanjem biće direktno uključeni i što je još važnije poboljšaće proces identifikacije, analize i evaluacije rizika kao i u razvoju strategija za prevenciju i ublažavanje sadašnjih i budućih rizika usklađujući ih sa najboljim praksama EU. Modernizovane laboratorije sa najnovijom opremom, softverima za izvođenje simulacija i procjene prirodnih katastrofa i literaturom, omogućiće studentima sticanje praktičnih znanja koja se mogu odmah primjeniti.
Studenti će biti informisani o novim razvijenim master kurikulumima, biće im obezbjeđene prakse i kod partnera na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji, data mogućnost studiranja u EU (45 mobilnosti u okviru posebnog dijela za mobilnost na projektu) i aktivno će biti uključeni u promociji razvijenih master kurikuluma. Povratne informacije studenata dobijene kroz samoevaluaciju master kurikuluma biće jedan od glavnih indikatora za procjenu kvaliteta projekta.

 

CILJEVI PROJEKTA


Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije.
Posebni ciljevi projekta su:
•    Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posljedica kako bi se definirale konkretne kompetencije budućih stručnjaka
•    Razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju
•    Razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju različitih prirodnih katastrofa

 

PLAN RADA


Metodologija rada u okviru NatRisk projekta razvijena je preko osam tipova radnih paketa, obuhvatajući 34 aktivnosti potrebne za dostizanje postavljenih ciljeva.

Radni paket 1: Analiza prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana

U ovom radnom paketu biće izvršena. Paket će biti realizovan kroz tri aktivnosti, od kojih se prva odnosi na identifikaciju prirodnih katastrofa kojima je potrebno da se upravlja u zemljama Zapadnog Balkana kao i procjenu svih aspekata upravljanja rizikom. Rezultat ove aktivnosti je izveštaj o rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana.

Realizacijom druge aktivnosti daće se opšti pregled postojećih uspješnih modela obrazovanja u oblasti upravljanja prirodnim katastrofama na visokoškolskim ustanovama EU koje će  predstavljati osnovne smjernice za definisanje i razvoj novih master programa u zemljama Zapadnog Balkana.
Trodnevna radionica na temu najboljih praksa primenjenih pri razvoju kurikuluma u zemljama Evropske unije održaće se u Austriji, gde će biti identifikovani najpogodniji programi (ili njihovi dijelovi) za primjenu u zemljama Zapadnog Balkana, diskutovaće se njihovi principi i modeli za moguću ugradnju u buduće master programe na institucijama Zapadnog Balkana. Akademskom osoblju sa Zapadnog Balkana biće predstavljeni svi aspekti obrazovnog sistema u EU partnerskim zemljama na projektu, metode, kursevi, specifične nadležnosti i ishodi učenja, sa posebnim osvrtom na upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa.

Radni paket 2: Razvoj master kurikuluma

Novi master kurikulumi precizno će definirati kompetencije, ishode učenja, sadržaj kurseva i silabuse. To će osigurati održivost i primjenljivost u periodu nakon završetka projekta. U okviru ovog radnog paketa nastavno osoblje sa Zapadnog Balkana biće obučeno u zemljama EU za implementaciju inovativnih nastavnih metoda. Svaka od visokoškolskih institucija sa Zapadnog Balkana definisaće lokalnu radnu grupu koja će biti odgovorna za izradu novog master kurikuluma. Radne grupe će biti pod nadzorom i kontrolom Odbora za upravljanjem projektom (Steering Committee). Svi preliminarni izvještaji i definirani nastavni planovi biće pripremljeni i analizirani na sastancima, a njihovi kratki opisi biće predstavljeni ovom Odboru za završni pregled i odobrenje.
Ovaj radni paket biće završen stvaranjem knjige kurseva u okviru svakog master programa u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa.
Obuhvataće nabavku infrastrukture potrebne za realizaciju master programa. Laboratorijska oprema, softver i literatura nabaviće se u cilju izvođenja modernih studijskih programa usklađenih sa najboljim praksama EU. Oprema će biti instalirana u laboratorijama u visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana.

Radni paket 3: Razvoj treniga za građanstvo i javni sektor

Analiza informisanosti građana i javnog sektora biće urađena sa ciljem identifikacije znanja i organizacionih nedostataka i razvoja naprednih treninga za građanstvo i javni sektor u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa. Rezultati analize poslužiće da se odluči koje specifične oblasti u okviru upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa će biti pokrivene programima obuke, s obzirom na specifičnost svake zemlje Zapadnog Balkana. Odabrani nastavnici iz zemalja Zapadnog Balkana pripremiće materijale za treninge građanstva i javnog sektora koji će biti primjenljiv na nacionalnim nivoima. Biće sprovedana po dva treninga, uz učešće zainteresovanih građana, predstavnika državnih organa (30 učesnika po treningu).
U okviru radnog paketa 3, EU partneri će izvršiti transfer znanja i iskustava u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa partnerima sa Zapadnog Balkana kroz studijske posjete i obuke nastavnika.


Radni paket 4: Implementacija razvijenih master kurikuluma i treniga

Studenti će se upisati na master studijama u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa. Upis će se vršiti u skladu sa zakonskim procedurama u zemljama Zapadnog Balkana sa precizno definiranim uslovima upisa. Studije će sadržati nastavu, računske i laboratorijske vježbe. Tokom ovog procesa studenti će imati priliku da nastavu pohađaju u novoformiranim laboratorijama. Određeni broj studenata iz svake zemlje Zapadnog Balkana će posjetiti EU partnerske visokoškolske institucije i prisustvovati predavanjima i uporediti svoje stečeno znanje sa znanjem i vještinama kolega iz EU.
Samoevaluacija kvaliteta master kurikuluma će se redovno vršiti. Studentima će biti ponuđene studentske stipendije za boravak u zemljama Zapadnog Balkana. Broj ECTS-ova za ove aktivnosti biće usklađen sa međunarodnim preporukama i pravilima akreditacije nacionalnih tijela.
Treninzi za građanstvo i javni sektor biće organizovani u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa sa ciljem da se podigne svijest o rizicima od prirodnih katastrofa. Participanti će biti obavješteni putem online medija i novena, o uslovima i sadržaju treninga. Planirana je samoevaluacija kvaliteta treninga. Treninzi za građanstvo i javni sektor biće sprovedeni u centrima za cjeloživotno učenje na univerzitetima (gde je primjenljivo) i nakon njihovog završetka svaki participant dobiće certifikat o sticanju ključnih veština iz oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa.

Radni paket 5: Osiguranje kvaliteta i monitoring

Monitoring i kontrola kvaliteta NatRisk projekta će se vršiti na slijedeći način:
1) interne procjene kvaliteta će obuhvatiti provjere koje će sprovoditi Odbor za osiguranje kvaliteta (QAC - Quality Assurance Committee) koji se sastoji od članova slijedećih partnerskih institucija: MUHEC, BOKU, OE i UNI. Izveštaji o kvalitetu napretka na projektu dostavljaće svi učesnici projekta dva puta godišnje.
2) Eksterna procjena kvaliteta biće omogućena kroz kontinuirano predstavljanje projektnih aktivnosti i dostignuća na sajtu projekta, kao i njihovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (novine, časopisi, elektronski mediji i sl.).
3) Upoređivanje projektnih rezultata sa drugim Erasmus+ projektima biće sprovedeno radi budućeg napredovanja NatRisk projekta.

Radni paket 6: Diseminacija

Diseminacija rezultata na projektu će uključiti institucionalne, nacionalne i međunarodne aktivnosti. Biće usmjerena na promociju projekta i njegovih rezultata i da se podigne svijest javnosti o potencijalnim koristima od rezultata projekta. Jedan od prvih zadataka u ovom paketu je kreiranje veb sajta projekta, koji će predstaviti sve aktivnosti vezane za projekat. Posebna pažnja će biti posvećena promociji projekta na društvenim mrežama kao što su Facebook, Linkedin.
Posebna pažnja biće posvećena promociji novih master kurikuluma u zemljama Zapadnog Balkana i razvijenih treninga za građanstvo i javni sektor. Svi događaji će biti dokumentovani i prikazani na sajtu projekta. Za promotivne aktivnosti biće odštampan odgovorajući promotivni materijal sa logom projekta.

Radni paket 7: Eksploatacija

Postupak akreditacije jednog master kurikuluma po instituciji Zapadnog Balkana u oblasti upravljanja rizicima od prirodnim katastrofama biće sprovedeno. U procesu akreditacije, Bolonjski zahtjevi će biti priznati, kao i nacionalni, regionalni i međunarodni standardi, procedure i preporuke. Akademski i finansijski planovi održivosti biće kreirani da podrže održivost projekta nakon njegovog završetka. Biće sprovedene i mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Radni paket 8: Upravljanje projektom

NatRisk projektom će rukovoditi Univerzitet u Nišu u saradnji sa partnerima iz EU i zemalja Zapadnog Balkana. Upravljanje projektom obuhvata različite aktivnosti tokom ciklusa od 36 meseci, poput organizacije sastanaka tima za upravljanje projektom, vođenje projektne, adminsitraivne i finansijske dokumentacije, te organizacije i koordinacije rada.

Partners